Актиноиди (актиниди) – състав

Актиноиди

Актиноиди

Семейство от 14 химически елемента от седми период на периодичната система с ат. н. (Z) от 90-103, следващи след актиния и влизащи в трета група на периодичната система. Към актиноиди спадат: торий Th (Z=90), протактиний Ра (91), уран U (92), нептуний Np (93), плутоний Pu (94), америций Am (95), кюрий Cm (96), берклий Bk (97), калифорний Cf (98), айнщайний Es (99), фермий Fm (100), менделеевий Md (101), елемент 102 (нобелий No) и елемент 103 (лоуренсий Lr). Наименованията на последните два елемента не са общоприети (в периодичната система на Менделеев са поставени в скоби).

Всички актиониди са радиоактивни, т.е. нямат стабилни изотопи. Th,  Pa и U спадат към естествено радиоактивните елементи, срещани в природата, и са открити по-рано от другите актиноиди. Останалите актиноиди, често наричани транс – уранови елементи, са получени по изкуствен начин с помощта на ядрени реакции. О тях само Np и Pu са установени в нищожни количества в състава на някои радиоактивни руди. В атомите на актиноидите се прекратява попълването на външните  –  шести и седми – електронни слоеве и при преминаването от всеки предидущ актиноид към следващия става наслояване на f – електрони в петия електронен слой.

Голям дял в изучаването на актиноиди се пада на американския химик Сиборг, който още през 1942г. е създал хипотеза за съществуването на актиноид като отделна група елементи. От актиноиди практическо приложение засега имат главно Th, U и Pu. Изотопите 233U, 235U и 239Pu се използуват като ядрено гориво в атомните реактори и изпълняват ролята на експлозивни вещества в атомните бомби. Някои изотопи на актиноидите, като 238Pu, 242Cm и други, излъчващи α-частици с голяма енергия, могат да се използуват като източници на ел. Енергия за по – дълго време, необходими за подхранването на навигационни радиоапаратури на изкуствени планетни спътници. В тези източници топлинната енергия, отделяща се при радиоактивното разпадане, с помощта на спец. апаратури се трансформира в ел. енергия. По – нататъшното изследване на свойствата на актиноидите има голямо теоретично значение, тъй като ще позволи да се разширят познанията за свойствата на атомните ядра,  химическото отнасяне на елементите и др.

Не бъди срамежлив...Share on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *